Ek gösterge ve öğrenci affına ait kanun Resmi Gazete’de

Devlet Memurları Kanunu’nda ve Kimi Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, mülki yönetim amirliği hizmetleri sınıfı takımlarında bulunan işçinin vazife aylıklarında düzgünleştirme yapılıyor.

Merkezde vazifeli valiler, konsey lideri, genel müdür, strateji geliştirme lideri ile bu vazifeleri yürüten merkezde misyonlu valiler, birinci sınıf olup 1. derecenin 4. kademesinden aylık alanların ek ödemeleri için oranlar artırılırken, vilayet valisi için belirlenen tazminat göstergesi “12300” sayısının eklenmesiyle uygulanacak.

Ek gösterge cetvellerinde yapılan değişikliklere bağlı olarak Emekli Sandığı Kanunu’nda yer alan ve kaldırılan ek gösterge kümelerinin tekrar belirlenmesi ile bentte yer alan oranları artırma, ek gösterge kümelerini değiştirme yahut kümelerdeki ek göstergeleri tekrar belirleme konusunda Bakanlar Konseyine ilişkin olan yetki Cumhurbaşkanına verildi.

Emniyet hizmetleri sınıfına dahil takımlar temel alınarak emekli aylığı yahut ismi malullük aylığı ödenen emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memurlarından, lise ve dengi tahsile sahip olup, emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara her ay 1200 TL fiyatında ek ödeme yapılacak.

MİT ve TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığına mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar; TSK İşçi Kanunu uyarınca araştırma unvanlı takımlara atananlar ile çarşı ve mahalle bekçisi takım unvanı temel alınarak emekli aylığı yahut malullük aylığı ödenenlerden aylık bağlanmasına temel ek göstergeleri 3600’ün altında olup aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara da her ay aylıklarıyla birlikte ek 1200 lira ödeme yapılacak.

Devlet Memurları Kanununa tabi kamu vazifelilerinin ek gösterge sayıları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, tahsil durumu ve dereceler dikkate alınarak yine belirleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu’na tabi subay ve astsubayların ek gösterge sayıları, hiyerarşi, rütbe, kıdem ve dereceler dikkate alınarak tekrar tespit edildi.

Akademik unvana sahip subaylar, daha yüksek olması nedeniyle Yükseköğretim İşçi Kanunu’na tabi emsali akademik işçi için akademik takım unvanı ve dereceleri prestijiyle belirlenen ek gösterge sayısından yararlandırılacak.

Hakimler ve Savcılar Kanunu’na tabi hakim ve savcıların da ek gösterge sayıları, hiyerarşi, sınıflar ve dereceler dikkate alınarak; Yükseköğretim Şurası Lider ve üyeleri ile Yükseköğretim Kontrol Konseyi üyelerinin ek gösterge sayıları ile öğretim üyeleri, öğretim vazifelileri ve araştırma vazifelilerinin ek gösterge sayıları, hiyerarşi, unvanlar, kıdem ve dereceler dikkate alınarak tekrar yapılandırılacak.

Kanunla, birinci derece uzman erbaş ve birinci derece uzman jandarma için 3600 ek gösterge sayısı belirlendiğinden, bunların yararlanacakları ek gösterge sayılarını sınırlayan kararlar kaldırıldı, ek gösterge sayıları derecelerine nazaran yine belirlendi.

TBMM Lideri ve milletvekillerinin emekli maaşlarının hesap hali değişti

Cumhurbaşkanlığı ödeneğine bağlı olarak belirlenmekte olan TBMM Lideri, Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakan ve TBMM üyelerinin emekli aylıklarının belirlenmesine ait temeller tekrar tespit edilerek kamu görevlilerinde olduğu üzere gösterge sistemine tabi tutulacak.

Buna nazaran, Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, TBMM Lideri yahut Başbakan iken bu misyonundan rastgele bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren 126 bin gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağda yaşlılık aylığı bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, bakanlık yahut TBMM üyeliği vazifelerinde bulunanlara yahut bu misyonları rastgele bir sebeple sona erenlere, aylık bağlanmasına hak kazanmaları ve en az 2 yıl mühletle bu vazifelerde bulunmuş olmaları halinde, hesaplanacak aylık meblağından az olmamak kaydıyla 115 bin 225 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağda emeklilik yahut yaşlılık aylığı ödenecek.

TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, bakanlık yahut TBMM üyeliği vazifelerinde bulunanların, ilgili fıkra kapsamında yapılacak sigorta primi yahut emekli keseneği ile kurum karşılığı hesaplamalarında 9000 ek gösterge sayısı temel alınacak.

Emekli aylığı alt sonu 3 bin 500 lira olacak

Yaşlılık, malullük, vefat aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine evrak bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık taban ödeme fiyatı 3 bin 500 liraya yükseltilecek.

Yasayla belediye liderlerinin makam/temsil ve vazife tazminatlarından yararlanması sağlanacak.

Maddenin yürürlük tarihinden evvel haklarında emeklilik kararları uygulanmış Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu’na tabi subaylardan, öğretim üyesi olarak akademik mesleğini kullanabilecekleri yerlere atanan ve emeklilik süreçleri sırasında yüksek olması nedeniyle rütbe ve derecelerine nazaran belirlenen ek gösterge sayısı yerine Yükseköğretim İşçi Kanunu’na tabi emsali akademik işçi için akademik takım unvanı ve dereceleri prestijiyle belirlenen ek gösterge sayısı temel alınanlara, Ek Gösterge Cetveli’nde yapılan değişiklikten öncesi periyotta, ek gösterge farkına bağlı olarak yapılan fazla ödemelerin borcu çıkarılmayacak, çıkarılan borçlar terkin edilecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Lideri takımında bulunanların ek göstergesi 400 puan ek edilerek uygulanacak. Bu ek puan, en yüksek devlet memuru aylığı yahut öbür rastgele bir mali ve toplumsal hakkın hesabında dikkate alınmayacak. Öbür kanunların bu fıkraya muhalif kararları uygulanmayacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı işçisinin ek gösterge sayıları hiyerarşi, hizmet sınıfları, tahsil durumu ve dereceler dikkate alınarak tekrar belirleniyor.

Sigortacılık bölümünde uygulaması yaygınlaşan ve Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri de Amme Alacaklarının Tahsil Tarzı Hakkında Kanun uygulamalarında, teminat olarak kabul edilecek.

Menkul mal satışlarına katılacakların vermeleri gereken teminatın cinsine yönelik kararların düzenlendiği hususta değişiklik yapan kanunla, para yerine teminat mektubu alınabilmesi kararı revize edilerek Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak alınabilmesine imkan sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hükmî bireyler ve hükmî kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin yeni, tam ve yanlışsız halde tespit edilebilmesi için gerçek faydalanıcının kapsamını belirleyecek. Bakanlık, bu kapsama girenlerin bildirilmesi zorunluluğunu getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme mühleti ve yolunu tespit etmeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü dal, mükellef kümeleri ve mükellefiyet durumları prestijiyle belirlemeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda koruma ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ait öteki yordam ve temelleri belirlemeye yetkili olacak.

Vergi Yol Kanunu’ndaki özel usulsüzlük cezaları yine düzenlendi

Kanunla, Vergi Yöntem Kanunu’nda yer alan özel usulsüzlük cezalarında düzenlemeye gidiliyor. Buna nazaran fatura ve gibisi evrak verilmemesi ve alınmamasına ait cezalar artırıldı.

Yasaya nazaran, elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak maksadıyla bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda koruma ve ibraz edilmesi yükümlülüğünü yerine getirmeyen/uygulamayan mükelleflere ait özel usulsüzlük cezaları düzenlendi.

Noterlik Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle iki sefer yapılan ilana karşın atama yapılamayan bir noterliğe; bulunduğu noterlikte üst sınıf yahut birebir sınıf noterler ortasından, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde, bir alt sınıf noterler ortasından atama yapılabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının vazife alanına giren hizmetlerin yerine getirilmesi için gerektiğinde bina ve taşıt kiralaması yapmak, mal ve hizmet satın almak için de döner sermayeyi kullanabilme imkanı veriliyor.

Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikle yükseköğretim kurumlarının uygulama ve araştırma merkezlerinde, araştırma enstitülerinde AR-GE, yenilik yahut tasarım projelerinde vazife alan ya da öğretim üyelerinin yürüttükleri bu nitelikteki projelere yardımcı olmak üzere, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık yahut sanatta yeterlik eğitimi sonrasındaki yedi yıl içerisinde kalmak kaydıyla en fazla üç yıl müddet ile sarfiyatları özel bütçeden karşılanmak üzere kontratlı olarak doktora sonrası araştırmacı istihdam edilebilecek. Bu kapsamda istihdam edilecek işçi sayısı, ilgili yükseköğretim kurumunun dolu öğretim elemanı takımı sayısının yüzde 2’si ile sonlu olacak. Bu husus uyarınca istihdam edilmiş olmak, memurluk yahut öbür işçi istihdam biçimlerinden birine geçiş hakkı vermeyecek.

Araştırma vazifelisi takımlarına atanıp doktora yahut diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların takım ile ilişikleri bir yıl uzatılacak. Bir yıllık müddetin sonunda takımının bulunduğu yükseköğretim kurumunun performansa dayalı kriterlerini sağlayan araştırma vazifelilerinin takımı bir yıl daha devam ettirilebilecek.

Bu mühletlerin sonunda araştırma vazifelilerinin takım ile ilişikleri resen kesilecek. Tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanların araştırma vazifelisi takımlarıyla ilişikleri en fazla altı ay müddetle daha devam edecek. Altı aylık mühlet içerisinde devlet yükseköğretim kuramlarında alanıyla ilgili doktora yahut sanatta yeterlik eğitimine başlamayanların araştırma vazifelisi takımlarıyla ilişikleri bizatihi kesilecek.

Yükseköğretim Kanunu’na yapılan ek unsur ile milletlerarası tanınırlığı olan yabancı yükseköğretim kurumlarında yahut AR-GE merkezlerinde kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı yahut ilgili ünitelerin araştırma merkez ve enstitülerinde ya da teknoloji geliştirme bölgelerinde, araştırma altyapılarında, özel bölüm AR-GE merkezleri veyahut laboratuvarlarında fiilen çalışan doktora derecesine sahip Türk yahut yabancı asıllı nitelikli araştırmacılar; kendi talepleri, ilgili kurumların karşılıklı mutabakatı ve Yükseköğretim Konseyi’nin onayı ile masrafları özel bütçeden karşılanmak üzere yükseköğretim kurumlarında müddeti bir yılı geçmemek üzere kısmi vakitli görevlendirilebilecek.

Bu kapsamda görevlendirilenlere, 40.000 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak fiyatı geçmemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim Heyeti tarafından belirlenen fiyat ve ödeme temellerine nazaran aylık fiyat ödenecek.

Kamu kurum ve kuruluşları çalışanından bu kapsamda görevlendirileceklerin aylık, ödenek, her türlü tazminatları ile öteki toplumsal hak ve yardımları kendi kurum ve kuruluşlarınca ödenecek. Bu halde görevlendirilenlerin bilimsel yayın ve çalışmaları dikkate alınarak misyon mühletleri tıpkı yolla uzatılabilecek. Bunlar görevlendirildikleri yükseköğretim kurumunda lisans yahut lisans üstü öğretim, danışmanlık, bilimsel araştırma ve uygulama, AR-GE, yenilik yahut tasarım çalışmaları yapmakla yükümlü olacak.

Kanunla, 24 Ekim 2019’dan sonra yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31 Mart 2024 tarihinden evvel mezun olanlar hakkında, hakim adaylığı yahut hakim ve savcı yardımcılığı imtihanına girmek ya da avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş İmtihanı’nda yahut İdari Yargı Ön İmtihanı’nda başarılı olma kuralı aranmayacak.

Yüksek tahsille bağı kesilen öğrencilere yeni hak

Yasayla yükseköğretim kurumlarında tahsil görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik müddet sınırlaması olmaksızın yüksek tahsillerine devam etme hakkı tanınıyor.

Buna nazaran; yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü tahsili gören öğrencilerden bu hususun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör hatası ile taammüden öldürme, azap, eziyet, cinsel akın, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti cürümlerinden mahkum olanlarla düzmece evrak sebebiyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında düzmece doküman verenler ve intihal kabahatinden, terör örgütlerine yahut Ulusal Güvenlik Kurulunca devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veyahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yahut kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna müracaatta bulunmaları kuralıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında tahsillerine başlayabilecek.

Askerlik vazifesini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu unsurda belirtilen haklardan yararlanabilecek.

Bu unsurda yer alan kararlardan yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı prestijiyle tıpkı yahut farklı bir diploma programının tıpkı çeşitten taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecek. Bu kapsamda farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edilecek öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki şartları dikkate alınmak suretiyle belirlenecek.

Bu unsurdan yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar; başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim ön lisans yahut lisans seviyesindeki eş bedel programlara yatay geçiş yapabilecek. Bu unsurun uygulanmasına ait yol ve asılları belirlemeye Yükseköğretim Konseyi yetkili olacak.

Kanunla Turizmi Teşvik Kanunu’nda yapılan değişiklikle orman sayılan alanlar ve ulusal parklar üzerinde, turizm yatırımı gerçekleştirilmek hedefiyle, Tarım ve Orman Bakanlığınca kış turizm merkezlerindeki günübirlik ile mekanik tesis sınırı maksatlı yapılan kiralama kontratları de düzenleniyor.

Plaj işletmelerinin müracaat müddetleri uzatılıyor

Düzenlemeyle plaj işletmelerinin müracaat müddetleri de uzatılıyor. Buna nazaran müstakil plaj işletmelerine turizm işletmesi evrakı verilmesine ait 28 Temmuz 2022 tarihine kadar iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan işletmeler ile bir aylık müracaat müddetinde müracaat yapamayanların müracaat mühleti 28 Temmuz 2022’ye kadar uzatılacak.

Siyasi Partiler Kanunu’na eklenen fıkrayla, ödeme hizmeti sağlayıcılar aracılığıyla yapılan tahsilatlar ile GSM operatörleri yahut iş ortakları aracılığıyla yapılan taşınabilir tahsilatlar için ayrıyeten gelir makbuzu düzenlenmeyecek.

İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikle, 1 Temmuz 2022’ye kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna nazaran yapılmış olup kullanma müsaadesi verilmeyen yahut alınmayan yapılara süreksiz olarak elektrik yahut su aboneliğinin yapılabilmesi imkanı veriliyor.

Açık ceza infaz kurumlarındaki mahkumların iş alanlarında çalıştırılması

Kanun ile “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Çaba Kanunu”nda değişiklik yapıldı.

Buna nazaran, ilgili hatalarla alakalı kamu kurum yahut kuruluşlarınca yazılı müracaatta bulunulması halinde bu kamu kurum yahut kuruluşları, müracaat tarihinde müdahil sıfatını kazanacak.

Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeyle, KOBİ’lerin krediye erişim imkanları artırılıyor. Sistem kapsamında yeni kefalet imkanlarının sağlanmasını teminen kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak fiyatı 50 milyardan 100 milyar liraya çıkarılacak.

Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumlarında bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanmış mahkumlar, salıverilmelerinden sonra ömürlerini sürdürecek meslek ve sanatları öğrenmelerini sağlamak, çalışma ve üretme isteklerini geliştirmek, güçlendirmek, yine topluma kazandırmak ve güzelleştirilmelerini sağlamak maksadıyla kurum dışındaki iş alanlarında çalıştırılabilecek.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan mahkumlardan istekli olanlar, ceza infaz kurumu vazifelilerinin kontrolünde, kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında, gece bu kurum ve kuruluşlar tarafından barındırılmak suretiyle çalıştırılabilecek. Bu mahkumların gündeliği, iş yurtları bünyesinde çalıştırılan usta mahkumlara ödenen gündelikten az olmayacak.

Bu kapsamda çalıştırılan mahkumlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası uygulanması sağlanacak, prim ödeme yükümlülüğü çalıştırıldığı kurum ve kuruluşlarca yerine getirilecek.

İdari para cezasını müddetinde ödeyene yüzde 25 indirim

Kabahatler Kanunu’na nazaran kabahatler karşılığında uygulanacak ve ödeme mühleti düzenlenmemiş idari para cezaları, bildiriminden itibaren 1 ay içinde ödenecek. İdari para cezasının müddeti içinde ödenmesi halinde cezadan yüzde 25 oranında indirim yapılacak. Ödeme yapılması, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyecek.

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Hisselerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeyle, Türkiye Varlık Fonu yahut Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket tarafından gelir kaydedilen fiyatlardan, lisansı devredilen baht oyunlarına isabet eden kamu hissesinin yüzde 8’i; bir takvim yılının üçer aylık periyotları prestijiyle hesaplanarak izleyen ikinci ayın 15’inci günü mesai saati bitimine kadar Ulusal Piyango Yönetimi Genel Müdürlüğüne gelir kaydedilmek üzere aktarılacak.

Ücretli yollardaki cezaların ödemesine dair düzenleme

Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeyle, Genel Müdürlük işletimindeki otoyollar ile erişme denetiminin uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş fiyatlarını ödemeden geçiş yapan araç sahiplerine, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 45 gün içinde, idari para cezasının bildirim edilip edilmediğine bakılmaksızın geçiş fiyatı ile birlikte, geçiş fiyatının bir katının idari para cezası olarak ödenmesi halinde idari para cezası bir kat verilmiş sayılacak ve bu ceza için ayrıyeten tebligat yapılmayacak.

Ödemesiz geçiş tarihini izleyen 45’inci günden sonra ise geçiş fiyatı ödemeden giriş çıkış yaptığı aralığa ilişkin geçiş fiyatı ile birlikte 4 katı meblağında ceza, araç sahibine fiyat toplama sistemlerinde tarifli olan bilgiler doğrultusunda, en az 15 gün evvelden kısa bildiri, e-posta, ihbarname, e-devlet bildirimi üzere prosedürlerinden en az biriyle bilgi verilecek.

Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve dokümanlar; yangın, su baskını yahut yer sarsıntısı üzere bir afet yahut hırsızlık sebebiyle ve yasal saklama müddeti içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir evrak verilmesini isteyebilecek.

Elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden hukukî bireylere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin heyeti gücüne kadar Güç Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından rüzgar ve/veya güneş gücüne dayalı elektrik üretim tesisi kurulmasına ait ön lisans verilecek.

Kısmen yahut büsbütün işletmede bulunan üretim tesislerinden elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden rüzgar yahut güneş gücüne dayalı elektrik üretim lisansı sahibi hukuksal şahıslara, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin şurası gücüne kadar, lisanslarında belirlenen alanların dışına çıkılmaması, işletme anında sisteme verilen gücün lisanslarında belirtilen şurası gücü aşmaması ve TEİAŞ yahut ilgili dağıtım şirketinden alınan tadil kapsamındaki ilişki görüşünün olumlu olması halinde kapasite artışına müsaade verilecek.

Görevden alınan yahut misyonları sona erenlerin atamaları

Kanuna nazaran, ek göstergesi bakanlık genel müdürü dengi ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi takım, konum ve misyonlarından alınanlar yahut misyonları sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, bağlı kurum ve kuruluşlarda müşavir yahut danışman takım yahut konumlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı takımlara atanacak.

Açıktan atanan bakan yardımcılarından misyondan alınan yahut vazifeleri sona erenler bakanlık müşaviri takımına atanacak.

İl valilerinden yahut vilayet valiliği yapmış olanlardan misyondan alınanlar, vali-mülkiye başmüfettişi unvanlı takımlara getirilecek.

Genel müdür ve üzeri üst kademe kamu yöneticilerinin, sona eren yöneticilik misyonuna dair iki yıl süren mali haklarından daha alt seviyedeki üst kademe yöneticileri de yararlanacak.

Bakanlıklar ve öbür kamu kuruluşlarındaki unvansız daire lideri ve muadili takımlarda yer alan çalışanın misyondan alınmaları yahut vazifelerinin sona ermesi halinde, 703 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılan ve atanacakları takım ve mali hakları konusunda düzenlemeler içeren 375 sayılı KHK’nin ek 18. unsurunda öngörülen süreçler tesis edilecek. Böylelikle, hiyerarşik olarak üst kademe yönetici olan bakan yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müstakil daire lideri üzere takımlar için mevcut olan vazife sonrası atama teminatından takımlarının özelliğine nazaran bu yönetici takımlarda bulunanların da yararlanması sağlanacak.

Bu düzenleme hakim ve savcılar, dışişleri meslek memurları, mülki yönetim amirliği hizmetleri sınıfı, ulusal istihbarat hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı ve kıyı güvenlik hizmetleri sınıfı kapsamına giren ve yönetici takımlarında bulunanlar ile mevzuatı uyarınca vazifede yükselme sınavıyla atanılabilecek takım yahut konumlarda bulunanlar için uygulanmayacak. Toplumsal Güvenlik Vilayet Müdürü ile Çalışma ve İş Kurumu Vilayet Müdürü takımında bulunanlardan misyondan alınan yahut vazifesi sona erenler hakkında da bu düzenleme geçerli olacak.

Atanma koşullarını kaybetme, ceza kovuşturması yahut disiplin soruşturması sonucunda vazifeden alınanlar yahut vazifeleri sona erenlerle 9 Temmuz 2018’den sonra vazifeden alınan yahut vazifesi sona eren kamu görevlilerinden mülga ek 18. hususa nazaran atananlar hariç, kamu vazifelileri ortasından atanmış olup yönetici takım yahut pozisyonlarındayken 9 Temmuz 2018 tarihinden sonra vazifeden alınan yahut misyonu sona eren kamu vazifelileri, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde talepte bulunmaları halinde durumlarına uygun takım yahut konumlara bir ay içinde atanacak.

TBMM İdari Teşkilatında Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak vazife yapanlar vazifeden alındıklarında TBMM Lider Başmüşaviri takımlarına, lider olarak vazife yapanlar misyondan alındıklarında TBMM Lider Müşaviri takımlarına, en az iki yıl lider yardımcısı olarak vazife yapanlar vazifeden alındıklarında durumlarına uygun takımlara görevlendirilecek.

Atanma koşullarını kaybeden, ceza kovuşturması yahut disiplin soruşturması sonucunda vazifeden alınanlar bu kararlardan yararlanamayacak.

Bu biçimde atananlardan, mesleğe özel müsabaka imtihanı ile giren ve makul müddetli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik imtihanı sonucunda atanmış olanlar ile daha evvel iç denetçi ve hukuk müşaviri unvanlı takımlarda bulunanların, bir ay içinde talepte bulunmaları halinde daha evvel bulundukları unvanlara ait takımlara bir ay içinde ataması yapılacak.

Anılan takımlara atananlar ilgisine nazaran TBMM Başkanlığı yahut TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği tarafından muhtaçlık duyulan işlerde görevlendirilebilecek. Bu fıkra uyarınca Genel Sekreterlik Müşaviri takımlarına atanan çalışanın tüm mali ve toplumsal hakları, müşavir takımının mali ve toplumsal haklarına nazaran belirlenecek.

Bu takımlara atananlardan, bu atamalar öncesi bulundukları yönetici takım yahut misyonlarında en az 2 yıl kesintisiz o|arak fiilen misyon yapmış olanların mali hakları, atandıkları kelam konusu takımlarda bulunmaları kaydıyla, atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci yılın sonuna kadar fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç evvelki misyonuna ilişkin ödeme ögeleri temel alınarak verilmeye devam edilecek.

Türk Eczacıları Birliği Haysiyet Divanı

Kanunla, Türk Eczacıları Birliği Haysiyet Divanının vazife ve yetkileri yine belirlendi.

Buna nazaran, Haysiyet Divanı kayıt mecburiliği bulunmasına karşın odaya kayıt yaptırmayan yahut yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ile evrakı kendisine tevdi edilen üyelerin meslek adap ve haysiyetine karşıt olan fiil ve hallerinin niteliğine ve yük derecesine nazaran, fiil ile ceza ortasında adil bir istikrar gözeterek çeşitli cezalar uygulayabilecek.

Bir oda bölgesinde en az 5 kez süreksiz olarak sanat icrasından men cezası alan yahut birden fazla süreksiz olarak sanat icrasından men cezalarının toplamı 180 gün olan eczacılar, o oda bölgesinde daima olarak sanat icrasından men edilecek.

Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde soruşturmaya başlanılmamış ise bu hatalarla ilgili disiplin soruşturması yapılamayacak ve ceza verilemeyecek. En geç 8 yıl içinde disiplin cezası verilmemesi hallerinde ceza verme yetkisi vakit aşımına uğrayacak.

MASAK’a naklen hazine ve maliye uzmanı ataması

Yasayla Mali Cürümleri Araştırma Konseyi (MASAK) Başkanlığının kurumsal kapasitesinin artırılarak vazifelerinin acilen ve daha aktif yerine getirilebilmesini teminen uzman ve yetişmiş işçiden faydalanılması amaçlanıyor.

Buna nazaran, Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da sayılan vergi müfettişleri, MASAK’ta istihdam edilen hazine ve maliye uzmanları, gümrük ve ticaret müfettişleri, bankalar yeminli murakıpları, hazine kontrolörleri, sigorta denetleme uzman ve aktüerleri, BDDK ve SPK uzmanları ile Merkez Bankası denetçileri ve uzmanlarından başvuranlar yapılacak kelamlı imtihanda başarılı olmak kaidesiyle 31 Aralık 2022 tarihine kadar Hazine ve Maliye Uzmanı olarak naklen atanacak. Bu unvana yapılacak atama sayısı 100’ü geçemeyecek.

Devlet Yardımları Genel Müdürlüğüne verilen vazifeler ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına verilen “kamu işçisi ile ilgili konularda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, işçi kayıtlarını merkezi olarak tutmak, kurumlar ortası data paylaşımı ve değişimi için gerekli teknik uyumu sağlamak” görevi çerçevesinde, başka kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında misyon yapan meslek uzmanı işçi ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına devredilen Kamu İşçi Bilgi Sistemi’nin geliştirilmesinde, işletilmesinde ve sürdürülmesinde vazife yapan öbür işçinin naklen atanabilmesine imkan sağlanıyor.

Elektrik motorlu taşıtlara ÖTV düzenlemesi

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yalnızca elektrik motorlu taşıtların ÖTV’si; motor gücü 160 KW’yi geçmeyenlerden ÖTV matrahı 700 bin TL’yi aşmayanlar için yüzde 10; motor gücü 160 KW’yi geçenlerden ise ÖTV matrahı 750 bin TL’yi aşmayanlar için yüzde 50, başkaları için yüzde 60 olarak uygulanacak.

Elektrik motorlu taşıtların ÖTV’si, motor gücü 85 KW’yi geçmeyenlerden yüzde 10, 85-120 KW arasındakilerden yüzde 25, 120 KW üzerindekilerden yüzde 60 olarak alınıyordu.

Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, belediye ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine engellilerin erişimine yönelik eksikleri tamamlaması için verilen 4 yıllık müddet 8 yıla çıkarılacak.

Bakan yardımcılarının, sigortalılık statüleri sebebiyle oluşan emeklilik aylıkları ortasındaki fark azaltılacak.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan satışlarda, satış bedeli yalnızca taşınmazın yer bedeli dikkate alınarak belirlenecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü işçisine “havacılık tazminatı” ödenecek.

Elektronik Haberleşme Kanununa nazaran, kişinin bilgisi ve isteği dışında işletmeci yahut ismine iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi yahut süreci yapmak ya da yaptırmak cürmünden ötürü kamu davası açılması, kovuşturma yahut mutlaklaşmış mahkumiyet kararlarının infazı ertelenecek. Hakkında erteleme kararı verilen kişi kararın verildiği tarihten itibaren bir yıl içinde belirtilen hatası işlemesi halinde, bu hatadan ötürü katılaşmış kararla cezaya mahkum olduğu takdirde, ertelenen soruşturma yahut kovuşturmaya ya da infaza devam edilecek.

Kanunun, emekli aylığının alt sonunu 3 bin 500 liraya çıkaran düzenlemesi 2022 yılı Temmuz ayı ödeme periyodundan itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde, ek göstergeye ait düzenlemeler 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Varlık Barışı’ndan yararlanma müddeti uzatıldı

TBMM Genel Şurasında kabul edilen önergeyle, “varlık barışı” uygulamasından yararlanma müddeti 31 Mart 2023’e kadar uzatıldı.

Düzenlemeye nazaran, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve öteki sermaye piyasası araçları, Türkiye’deki banka yahut aracı kurumlara 31 Mart 2023’e kadar bildirilebilecek.

Bu varlıklar, yurt dışında bulunan banka ve finansal kurumlardan kullanılan ve düzenlemenin yürürlük tarihi prestijiyle yasal defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Mart 2023 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşürülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme koşulu aranmayacak.

Banka ve aracı kurumlar, varlıkların kıymeti üzerinden 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 1; 1 Ekim 2022 tarihi ile 31 Aralık 2022 tarihi ortasında yapılan bildirimler için yüzde 2; 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 3 oranında peşin olarak tahsil ettikleri vergiyi, beyan edip tıpkı müddette ödeyecek.

Bildirilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edildiği yahut yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl mühletle tutulması halinde, vergi oranı yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile mükellefiyeti bulunmayanlar da yurt içinde sahip oldukları varlıkları için husus kararlarından yararlanabilecek.

Kurumlar vergisinde, nakdi sermaye artırımı münasebetiyle yapılan indirimden süresiz yararlanma hakkı, sermaye artırımına ait kararın yahut birinci kuruluş etabında ana mukavelenin tescil edildiği hesap periyodu ile bu periyodu izleyen 4 hesap devri dikkate alınarak sonlandırılıyor. Bu periyotlarda sermaye azaltımı yapılması halinde azaltılan sermaye fiyatı indirim hesaplamasında dikkate alınmayacak. Bu karar yürürlüğe girdiği tarihten evvel sermaye artırımı yapan yahut birinci kere kurulan şirketler için 2022 yılı hesap devri dahil olmak üzere 5 hesap devri için uygulanacak.

KAYNAK: AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.